Felhasználási feltételek
Alábbiakban az Ön és a Rácz Mobil Kft. Saabra szakosodott szerviz között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Amennyiben nem fogadja el feltételeinket, kérjük, NE használja oldalunkat! A Rácz Mobil Kft. fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül, bármikor módosítsa a Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.

Általános rendelkezések
Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozóan kérjük az alábbiak figyelembevételét és követését. Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel a Rácz Mobil Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, kikötéseknek, illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Jogfenntartó nyilatkozatok
Az oldalon található információk helyességét, aktualitását és teljességét nem garantáljuk, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. A Rácz Mobil Kft. minden tőle telhetőt megtesz ezeknek elkerülésére, de nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizár minden felelősséget) ezen oldal frissítésének elmaradásából adódó pontatlanságok, helytelen információk következményei miatt, azaz az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelően javasolt, hogy bármely szolgáltatással, termékkel vagy egyéb, itt közölt anyaggal kapcsolatos döntés előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Információk gyűjtése és felhasználása
A honlap látogatója tudomásul veszi és a weboldal, valamint az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Rácz Mobil Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Rácz Mobil Kft. nem szerződéses partnere.
A Rácz Mobil Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A Rácz Mobil Kft. a megadott adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljából, a vonatkozó jogszabályok keretein belül használja fel. Az adatokat az adattulajdonos ügyfél előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem adja át. A Rácz Mobil Kft. elkötelezte magát az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett, és figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek betartására. Az adattulajdonos a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a kapcsolatok menüpont alatt megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Rácz Mobil Kft.

Üzleti kapcsolatok
Ezen oldal más, nem a Rácz Mobil Kft. weboldalára és forrásaira mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A Rácz Mobil Kft. nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem a Rácz Mobil Kft. weboldaláért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem!

Hivatkozás elhelyezése
Minden, erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez a Rácz Mobil Kft. írásos hozzájárulása szükséges.

Regisztráció hírlevél-szolgáltatásra – Adatvédelmi Nyilatkozat
A Rácz Mobil Kft. elektronikus hírlevél-szolgáltatásán keresztül érdeklődő ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak a Rácz Mobil Kft. tevékenységéről, szolgáltatásairól és az ehhez kapcsolódó friss hírekről. A Rácz Mobil Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ezért hírlevél-szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei kifejezett engedélyéhez, illetve regisztrációhoz köti. A Rácz Mobil Kft. elektronikus hírlevél-szolgáltatásában való részvételhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg az ügyfél adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél más módon való megrendelése útján történik. Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. Adatszolgáltatás esetén az ügyfél adatainak megadása minden esetben önkéntes.
Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a Rácz Mobil Kft.-t adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.
A regisztráció során megadott adatokat a Rácz Mobil Kft. kívülálló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak a Rácz Mobil Kft. rendszergazdái férhetnek hozzá. Az ügyfél az elektronikus hírlevél-szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, és ezáltal töröltetheti az összes nyilvántartott adatát. A végleges törlés előtt az ügyfelektől megerősítést kérünk. Az ügyfelektől e-mailben megerősítést lehet kérni arról is, hogy a továbbiakban is kívánnak-e szerepelni a levelezőlistán.
Az e-mail címek addig maradnak az adatbázisban, amíg az ügyfél le nem iratkozik, illetve amíg nem kerül sor az e-mail címek törlésére. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha az ügyfél nem erősíti meg, hogy a listán szeretne maradni.

Biztonság
A Rácz Mobil Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, aminek eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A Rácz Mobil Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik fél vagy illetéktelen személy tudomására.

Jogviták
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT
EZ AZ OLDAL CSAK AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATÓ. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS „AHOGY VAN” ALAPON BIZTOSÍTOTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A RÁCZ MOBIL KFT. A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. A RÁCZ MOBIL KFT. NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY EZEN WEBOLDAL MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.
ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT.

A RÁCZ MOBIL KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A RÁCZ MOBIL KFT. FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.